SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Nudenje storitev in izdelkov pod blagovno znamko Bizinaizi, s katero upravlja podjetje GETAS d.o.o., Malgajeva ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju GETAS) je predmet teh splošnih pogojev poslovanja. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za storitve in izdelkov, ki se nahajajo na spletnem mestu: www.bizinaizi.si.

Splošni pogoji poslovanja predstavljajo veljavno pogodbo, ki se sklepa med kupcem in podjetjem GETAS. Ti splošni pogoji poslovanja zavezujejo vse kupce, ki kupujejo izdelke oz. naročajo storitve, ki jih nudi GETAS.

Izvedba storitev oz. nakup izdelka nista možna  brez strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja. Kupec se je dolžan s splošnimi pogoji poslovanj strinjati v celoti, v kolikor ni to izrecno drugače dogovorjeno s podjetjem GETAS.

Kupec z izvedbo plačila za naročilo, ki ga je izvedel pri podjetju GETAS potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

KUPEC SI JE DOLŽAN PRED IZVEDBO PLAČILA, KI PREDSTAVLJA STRINJANJE S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI, SPLOŠNE POGOJE POZORNO PREBRATI.

V kolikor se Kupec s splošnimi pogoji ne strinja, mu podjetje GETAS storitev oz. izdelkov ne more nuditi.

Kontaktni podatki podjetja nosilca storitve:

GETAS, poslovno svetovanje d.o.o.

Malgajeva ulica

1000 Ljubljana

Matična številka: 3416887000

Davčna številka: SI 72043776

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

 

Definicije

Ponudnik je podjetje GETAS, ki v okviru teh splošnih pogojev ponuja storitve in izdelke.

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup izdelka oz. naročilo storitev pri Ponudniku.

Kupec – potrošnik je fizična oseba, ki opravi nakup izdelka oz. naročilo storitev pri Ponudniku in za katerega veljajo določene dodatne pravice, kot opredeljeno v teh pogojih poslovanja.

Produkt predstavlja vse izdelke in storitve, ki jih nudi Ponudnik.

Postopek nakupa

Kupec ima možnost naročiti Produkte tako da Ponudniku pošlje e-poštno sporočilo s povpraševanjem. Kupec povpraševanje odda na e-naslov, ki ga objavi Ponudnik na spletnem mestu www.bizinaizi.si.

Ponudnik na podlagi povpraševanja Kupcu izdela ponudbo in mu izdelano ponudbo ter predračun posreduje na e-naslov, s katerega je Kupec poslal povpraševanje. Del ponudbe Ponudnika so tudi ti splošni pogoji. Ob prejemu ponudbe, si je Kupec dolžan prebrati in se seznaniti s temi splošnimi pogoji.

Kupec s plačilom predračuna, ki mora biti plačan v celoti in popolnoma, potrdi strinjanje s splošnimi pogoji. S trenutkom izvedbe plačila, se šteje, da je bila sklenjena veljavna pogodba med Kupcem in Ponudnikom. S tem trenutkom pogodba zavezuje obe pogodbeni stranki, njeni elementi (predmet, cena, dostava, rok izvedbe, ipd.) pa so fiksni.

Ponudba

Ponudnik nudi izdelke in storitve. Vse izdelki ponudnika so digitalni produkti, ki so dostopni brez dobavnega roka in na zalogi. V kolikor želi Kupec pridobiti digitalni produkt na fizičnem nosilcu, je dobavni rok odvisen od zaloge Ponudnika, ki Kupcu dobavni rok sporoči v dani ponudbi. Strošek dostave je predstavljen ločeno, na ponudbi Ponudnika. Kupec je dolžan poskrbeti, na lastno odgovornost, da je digitalni nosilec, ki ga je naročil pri Ponudniku, kompatibilen z njegovo strojno in programsko opremo. Nekompatibilnost s programsko opremo ne predstavlja stvarne napake na izdelku.

V primeru naročila storitev se rok izvedbe določi v komunikaciji s Kupcem. Ko je rok izvedbe določen, je rok fiksen in zavezujoč za obe pogodbeni stranki. Rok se lahko spremeni le na podlagi sporazuma obeh pogodbenih strank.

Ponudnik si pridržuje pravico do napak na spletnem mestu. Te napake lahko vključujejo napake o ceni, samem Produktu ali zalogi.

 

Plačilo

Kupec, ki je oddal povpraševanje, s strani Ponudnika pridobi ponudbo, ki vključuje ceno. Vse cene ponudnika so v EUR in vključujejo DDV. Cena ne vključuje stroška dostave, ki je v ponudbi opredeljen ločeno. Prav tako je ločeno predstavljen morebiten strošek potnih stroškov ali drugi stroški (npr. pogostitev), v primeru izvajanja storitev.

Ponudnik ima možnost cene Produktov kadarkoli spremeniti. Za Kupca velja tista cena, ki jo je Ponudnik podal v svoji ponudbi, v kolikor je Kupec ceno po ponudbi plačal v času veljavnosti ponudbe.

Ponudnik daje Kupcu kot možnost plačila plačilo po predračunu preko UPN naloga. Podatki za plačilo in veljavnost ponudbe sta navedena na ponudbi, ki jo prejme Kupec.

V kolikor Kupec plačila ne izvede v obdobju veljavnosti ponudbe, se šteje naročilo za razdrto in Ponudnik je prost vseh obveznosti, ki so izhajale iz ponudbe. V kolikor Kupec plačilo po ponudbi izvede po poteku veljavnosti ponudbe, in pride v času izvedbe tega plačila do spremembe cene, bo Ponudnik kupca o tem obvestil in mu ponudil:

  • možnost doplačila do nove cene;
  • možnost odstopa od pogodbe.

 

Promocijske aktivnosti

Ponudnik občasno izvaja določene promocijske aktivnosti, ki lahko vključujejo znižanje cen, dodatne ugodnosti, ipd. Promocijske aktivnosti Ponudnik organizira po lastni volji in za posamezno promocijsko aktivnost določi tudi pogoje in obdobje veljavnosti posamezne promocijske aktivnosti.

Ugodnosti, ki izhajajo iz promocijskih aktivnosti, se ne seštevajo. Kupec lahko koristi zgolj eno promocijsko aktivnost po lastni izbiri. Promocij ni mogoče unovčiti v denarni obliki ali obliki dobropisa.

 

Posebne določbe glede organizacije dogodkov

Poleg določil teh splošnih pogojev, velja za udeležbo na dogodkih nekaj ločenih določil.

Kupci, ki se prijavijo na dogodek, prejmejo račun, ki ga poravnajo do datuma, ki je naveden na računu. Rok za plačilo prijavnine je naveden v vabilu oziroma obvestilu za posamezni dogodek. Plačilo prijavnine je pogoj za udeležbo na dogodku.

Za vsak posamezni dogodek so posebej objavljeni pogoji stornacije prijave v vabilu oziroma obvestilu o dogodku. Če ni drugače določeno, velja pravilo da za stornacije do 14 dni pred dogodkom ni nobenih stroškov stornacije. Za stornacije od 13 do 7 dni pred dogodkom veljajo stroški stornacije v višini 50% prijavnine. Stornacije v roku 6 dni ali manj pred dogodkom veljajo 100% stroški prijavnine (ni povračila prijavnine).

Ponudnik si pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembo dogodka v primeru višje sile (bolezen, premajhno število prijav,…). Kupci bodo o morebitni odpovedi dogodka nemudoma obveščeni. Za odpovedane dogodke bodo Kupci dobili povrnjeno prijavnino v celoti. Do dodatnih odškodninskih zahtevkov zaradi spremembe oziroma odpovedi dogodkov Kupci niso upravičeni.

Nakup za fizične osebe

Ta del splošnih pogojev velja izključno za Kupca, ki je fizična oseba in nakupe opravlja za lastne potrebe (v nadaljevanju Kupec – potrošnik). Uporaba teh določil ni možna pri nakupih, ki jih opravijo pravne osebe. Med pravne osebe se uvršča tudi podjetnike posameznike.

Odstop od pogodbe

Kupec – potrošnik ima v primeru naročila Produktov možnost odstopiti od pogodbe, kot je to opredeljeno spodaj. Kupec – potrošnik za odstop od pogodbe ni dolžan navesti razloga. Kadar Kupec – potrošnik odstopi od pogodbe, je dolžan kriti stroške vračila blaga, če ti nastanejo. Ponudnik teh stroškov ne povrne. Kupec – potrošnik odstop od pogodbe uveljavlja tako da Ponudnika kontaktira preko e-pošte na info@bizinaizi.si.

Digitalne vsebine (izdelki), ki niso dostavljene na fizičnem otipljivem nosilcu: odstop od pogodbe je mogoč v 14ih dneh od dneva prejema naročene digitalne vsebine, pri čemer Kupec – potrošnik  v tem – potrošnik posreduje na info@bizinaizi.si.

Digitalne vsebine na otipljivem nosilcu podatkov (izdelki): Odstop od pogodbe je mogoč, v kolikor Kupec – potrošnik ni odstranil varnostnega pečata na izdelku. Ko Kupec – potrošnik odstrani varnostni pečat, izgubi pravico do odstopa od pogodbe. V kolikor Kupec – potrošnik ne odpre varnostnega pečata ima možnost odstopa od pogodbe v 14ih dneh od dneva sklenitve pogodbe.

Digitalne vsebine na otipljivem nosilcu podatkov, ki je personalizirana za Kupca – potrošnika (izdelki): Kupec – potrošnik nima pravice do odstopa pri nakupih personaliziranih izdelkov.

Opravljanje storitev: odstop od pogodbe je mogoč v 14ih dneh od dneva sklenitve pogodbe (tj. dan prejema plačila). V tem obdobju si Ponudnik pridržuje pravico, da storitev ne opravlja. Kupec – potrošnik lahko poda zahtevo po opravljanju storitev pred potekom odstopnega roka. Kupec – potrošnik v tem primeru pridobi takojšen dostop do storitev, vendar pa je dolžan, v kolikor se odloči za odstop od pogodbe, Ponudniku plačati sorazmeren del za storitve, ki jih je Ponudnik opravil v tem obdobju. Izjavo Kupec – potrošnik posreduje na info@bizinaizi.si.

V roku 14h dni od odstopa od pogodbe, bo Ponudnik Kupcu – potrošniku vrnil vsa prejeta plačila, na način kot ga je uporabil Kupec – potrošnik za plačilo. Ponudnik se pri vračilu izdelkov pridržuje pravico, da zadrži izplačila dokler ne prejme izdelkov oz. dokazila, da so bili izdelki poslani. V primeru odstopa od pogodbe pri opravljanju storitev, si Ponudnik pridržuje pravico pobotati svojo terjatev za opravljene storitve in Kupcu – potrošniku vrne razliko. Kupec – potrošnik je dolžan blago vrniti najkasneje v 14ih dneh od podaje odstopne izjave. Kupec – potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, kadar je le-ta posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelkov.

 

Jamstvo za stvarne napake

Kupec – potrošnik ima pravico uveljavljati jamčevalni zahtevek iz naslova stvarne napake.

Za stvarno napako gre kadar:

  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec – potrošnik kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Kupec potrošnik ima možnost stvarno napako na Produktu uveljavljati v roku dveh (s) mesecev od dneva odkritja napake. Kupec – potrošnik stvarno napako najavi Ponudniku preko e-pošte na info@bizinaizi.si, pri čemer je dolžan natančno opisati napako ter Ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Rok za uveljavljanje stvarne napake poteče po dveh (2) letih od prejema Produkta.

Ponudnik po pregledu stvari odobri ali zavrne zahtevek za stvarno napako. V primeru odobritve sme Kupec – potrošnik izbirati med naslednjimi možnostmi:

  • odprava napake;
  • delno vračilo kupnine;
  • zamenjava z novim Produktom;
  • vračilo kupnine v celoti.

Ponudnik bo na zahtevo Kupca – potrošnika odgovoril v osmih (8) dneh od dneva prejema zahtevka.

 

Alternativno reševanje potrošniških sporov

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, skladno z veljavno zakonodajo. Platforma je na voljo tukaj.

Pritožbeni postopek

Kupec lahko vse pritožbe glede Produktov naslovi na e-naslov Ponudnika info@bizinaizi.si. Ponudnik bo Kupcu poslal potrdilo o prejeti pritožbi in mu sporočil okvirni rok reševanja pritožbe.

Reklamacije, ki jih na Ponudnika naslovijo pravne osebe, se rešujejo skladno z določili Obligacijskega zakonika. Ponudnik Kupce – pravne osebe opozarja na posebna pravila, ki veljajo v primeru organizacije dogodkov.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se ukvarja s svetovanjem na področju osebnostne rasti. Ponudnik kot svetovalec deluje po svojih najboljših močeh, vendar Ponudnik ni zdravnik, niti svetovalec s področja psihologije. Kupec je s tem izrecno seznanjen in se zaveda, da storitve svetovanja ne morejo nadomestiti zdravniškega pregleda in/ali zdravljenja s psihoterapevti oz. drugimi svetovalci. Kupec je izrecno seznanjen in potrjuje, da se zaveda, da ne gre za obliko zdravljenja temveč za svetovanje, ki pa ne predstavlja uradne tehnike zdravljenja.

Odgovornost Ponudnika in oseb, ki za Ponudnika izvajajo storitve, za kakršnokoli škodo, ki bi jo Kupec utrpel zaradi udeležbe na seminarjih oziroma dogodkih, ki jih izvaja ali organizira Ponudnik, in za kakršnikoli škodo, ki bi jo Kupec utrpel v zvezi s takimi seminarji oziroma dogodki, je v celoti izključena.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izjave voditeljev seminarjev oziroma dogodkov in ne prevzema odgovornosti za nasvete, ki jih dajejo svetovalci na individualnih svetovanjih.

Kupec se zavezuje, da bo upošteval navodila in nasvete Ponudnika oziroma oseb, ki za Ponudnika izvajajo storitve. Vsak Kupec s prijavo na dogodke v organizaciji Ponudnika potrjuje, da se lahko in se bo obnašal odgovorno do sebe in drugih udeležencev dogodka ter da bo naredil vse, kar je mogoče, da ne bi prišlo do nastanka kakršnekoli škode ali neprijetnosti zanj, za ostale udeležence, za izvajalca ali za katerokoli tretjo osebo. Vsak udeleženec je dolžan o morebitni škodni nevarnosti, ki mu je znana, nemudoma obvestiti Ponudnika ali osebe, ki v imenu Ponudnika izvajajo storitve za udeležence.

Kupec se zaveda in je seznanjen, da lahko uporaba Produktov (kar vključuje metode, tehnike, izdelke in drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja Ponudnik), prinese škodljive posledice in/ali poškodbe za Kupca. Kupec se metod, tehnik, izdelkov in drugih aktivnosti poslužuje na lastno odgovornost. Kupec nosi odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe Produktov. Vsak Kupec je dolžan pred začetkom izvajanja storitev Ponudnika ali osebe, ki v imenu Ponudnika izvajajo storitve za udeležence, opozoriti na morebitne bolezni, zdravstvene ali duševne težave, hibe in pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bilo lahko onemogočeno ali oteženo izvajanje storitev ali zaradi katerih bi lahko komurkoli nastala škoda. Prav tako Ponudnik ne nosi odgovornosti za kakršnekoli odločitve udeležencev dogodkov, ki jih organizira, povezane z njihovim zdravjem, potekom zdravljenja ali zdravstvenim stanjem.

Vse storitve Ponudnika so na voljo »kot so«, brez kakršnihkoli izrecnih ali domnevnih jamstev ali garancij. Ponudnik ne jamči, da bo Kupec z uporabo njegovih storitev dosegel želeni ali pričakovani cilj, učinek ali posledico, in Kupec od izvajalcev ne more zahtevati nobenega povračila ali drugega plačila, ker cilja, učinka ali posledice ni dosegel. Kupec se zaveda, da je vsak posameznik individualna oseba in da Ponudnik ne jamči, da bodo storitve in/ali izdelki dosegli željeni rezultat pri Kupcu.

Varstvo intelektualne lastnine

Ponudnik je lastnik in nosilec intelektualne lastnine na Produktih. Kupec z nakupom storitev in/ali izdelkov ne pridobi nikakršne pravice na teh Produktih, z izjemo rabe za lastne potrebe. Za uporabo za lastne potrebe, se v primeru nakupa s strani pravne osebe, šteje potreba na nivoju pravne osebe. Ta omejitev se razteza tudi na vse materiale, ki jih pri izvajanju storitev uporablja Ponudnik.

Izrecno je izključena uporaba znamke Bizinaizi, v vseh njenih izpeljavah. Znamka Bizinaizi predstavlja intelektualno lastnino Ponudnika in Kupec z uporabo in nakupom Produktov ne pridobi nikakršne pravice do rabe znamke Bizinaizi.

Ponudnik ni upravičen do posredovanja izdelkov in/ali materialov tretjim osebam. Prav tako Kupec nima pravice omogočiti rabe in/ali vpogleda tretjim osebam.

Kakršnakoli kršitev te rabe, kot opredeljena s temi splošnimi pogoji, predstavlja kršitev te pogodbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da proti Kupcu naperi vse pravne zahtevke za zaščito svoje intelektualne lastnine, ki jih ima na voljo v trenutku kršitve.

 

Vsebina

Vse informacije na spletni strani so informativne narave. Ponudnik je pripravil pravno obvestilo, ki opredeljuje uporabo spletne strani. Pravno obvestilo vam je na voljo tukaj.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik varuje osebne podatke Kupca v skladu z veljavno zakonodajo. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov vam je na voljo politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

Končne določbe

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Kupcem in Ponudnikom.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Kupec jamči, da ima polno poslovno sposobnost za veljavno sklenitev pravnega posla v tej spletni trgovini. V kolikor je Kupec pravna oseba, jamči, da ima sposobnost zastopanja pravne osebe za sklenitev veljavnega posla oz. je pridobila ustrezno pooblastilo s strani zastopnika pravne osebe za opravo veljavnega pravnega posla. V kolikor želi nakup opraviti oseba, ki je delno poslovno sposobna, jamči, da gre pri sklenitvi posla za posel, za katerega je poslovno sposobna oz. da je tak pravni posel sklenila z ustreznim soglasjem skrbnika oz. zastopnika.

Seznanjenost s pogoji. Kupec jamči, da je pred sprejemom pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Spremembe pogojev. Kupec nima pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev. Prodajalec ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletnem mestu. Vsakokratne spremembe začnejo veljati z dnem objave, če ni drugače določeno s samimi splošnimi pogoji. Za vsak nakup veljajo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oprave nakupa. Veljavna različica pogojev je kupcu vedno na voljo na spletnem mestu. Prodajalec se ne zavezuje, da bo ohranjal neveljavne verzije splošnih pogojev poslovanjem zato Kupca poziva, da naj si splošne pogoje, veljavne v času naročila, shrani na lokalno napravo oz. zagotovi fizično kopijo.

Celoten dogovor. Te splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

 

Ti splošni pogoji poslovanja so bili sprejeti dne 1.1.2021.