Pogoji poslovanja bizinaizi

Člen 1: Uvodna določila

Pogoji poslovanja veljajo za storitve, ki jih pod blagovno znamko “bizinaizi” opravljata izvajalca (1) GETAS, poslovno svetovanje d.o.o. in (2) BIZINAIZI, Franc Gider, s.p. (v nadaljevanju “izvajalca”).

Člen 2: Veljavnost pogojev poslovanja

Za prijave in sodelovanje na delavnicah, seminarjih, dogodkih in individualnih ali skupinskih svetovanjih pod blagovno znamko “bizinaizi.” (v nadaljevanju “storitve bizinaizi”) veljajo izključno pogoji poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju. Vsakršni drugi pogoji veljajo le, če jih izvajalca izrecno priznata v pisni obliki. 

Člen 3: Prijave in osebni podatki

Vsak udeleženec s prijavo na storitve bizinaizi, ki jih organizirata izvajalca sprejema tukaj predstavljene pogoje poslovanja. Podatki o prijavah in udeležencih so zaupne narave in jih lahko izvajalca uporablja tasamo za interne potrebe in obveščanje o aktivnostih, ki jih organizira sam ali v sodelovanju s partnerji. Izvajalca ne smeta posredovati osebnih podatkov udeležencev tretjim osebam brez njihovega izrecnega dovoljenja. Prijave so možne samo prek elektronske pošte. Pri prijavah na dogodke, pri katerih je omejeno število mest, se mesta zapolnjujejo po vrstnem redu prijav. 

Več informacij v zvezi z varovanjem osebnih podatkov je na naslovu Politika zasebnosti.

Člen 4: Jamstva in izključitev odgovornosti

Odgovornost izvajalcev in oseb, ki za izvajalca izvajajo storitve, za kakršnokoli škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi udeležbe na seminarjih oziroma dogodkih, ki jih izvajata ali organizirata izvajalca, in za kakršnikoli škodo, ki bi jo udeleženec utrpel v zvezi s takimi seminarji oziroma dogodki, je v celoti izključena. Izvajalca ne prevzemata odgovornosti za izjave voditeljev seminarjev oziroma dogodkov in ne prevzemata odgovornosti za nasvete, ki jih dajejo svetovalci na individualnih svetovanjih. Udeleženec se zavezuje, da bo upošteval navodila in nasvete izvajalcev oziroma oseb, ki za izvajalca izvajajo storitve. Vsak udeleženec s prijavo na dogodke v organizaciji izvajalcev potrjuje, da se lahko in se bo obnašal odgovorno do sebe in drugih udeležencev dogodka ter da bo naredil vse, kar je mogoče, da ne bi prišlo do nastanka kakršnekoli škode ali neprijetnosti zanj, za ostale udeležence, za izvajalca ali za katerikoli tretjo osebo. Vsak udeleženec je dolžan o morebitni škodni nevarnosti, ki mu je znana, nemudoma obvestiti izvajalca ali osebe, ki v imenu izvajalcev izvajajo storitve za udeležence. Izvajalca ne jamčita za zdravstveno stanje udeležencev dogodkov, ki jih organizirata in izvajata, in tudi ne za morebitne zdravstvene ali duševne posledice takih dogodkov. Vsak udeleženec je dolžan pred začetkom izvajanja storitev izvajalca ali osebe, ki v imenu izvajalcev izvajajo storitve za udeležence, opozoriti na morebitne bolezni, zdravstvene ali duševne težave, hibe in pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bilo lahko onemogočeno ali oteženo izvajanje storitev ali zaradi katerih bi lahko komurkoli nastala škoda. Prav tako izvajalca ne jamčita za nikakršne odločitve udeležencev dogodkov, ki jih organizirata, povezane z njihovim zdravjem, potekom zdravljenja ali zdravstvenim stanjem. Vse storitve izvajalcev so na voljo »kot so«, brez kakršnihkoli izrecnih ali domnevnih jamstev ali garancij. Izvajalca ne jamčita, da bo udeleženec z uporabo njunih storitev dosegel želeni ali pričakovani cilj, učinek ali posledico, in udeleženec od izvajalcev ne more zahtevati nobenega povračila ali drugega plačila, ker cilja, učinka ali posledice ni dosegel. 

Člen 5: Prijavnina

Prijavnina za posamezni dogodek vključuje DDV, udeleženci za prijavnino prejmejo račun, ki ga poravnajo do datuma, ki je naveden na računu. Rok za plačilo prijavnine je naveden v vabilu oziroma obvestilu za posamezni dogodek. 

Člen 6: Stornacija

Za vsak posamezni dogodek so posebej objavljeni pogoji stornacije prijave v vabilu oziroma obvestilu o dogodku. Če ni drugače določeno, velja pravilo da za stornacije do 14 dni pred dogodkom ni nobenih stroškov stornacije. Za stornacije od 13 do 7 dni pred dogodkom veljajo stroški stornacije v višini 50% prijavnine. Stornacije v roku 6 dni ali manj pred dogodkom veljajo 100% stroški prijavnine (ni povračila prijavnine). 

Člen 7: Spremembe oziroma odpovedi dogodka

Izvajalca si pridržujeta pravico do odpovedi oziroma spremembo dogodka v primeru višje sile (bolezen, premajhno število prijav,…). Prijavljenci bodo o morebitni odpovedi dogodka nemudoma obveščeni. Za odpovedane dogodke bodo prijavitelji dobili povrnjeno prijavnino v celoti. Do dodatnih odškodninskih zahtevkov zaradi spremembe oziroma odpovedi dogodkov udeleženci niso upravičeni. 

Člen 8: Avtorske pravice

Materiali, ki jih udeleženci prejmejo na seminarjih in dogodkih, so avtorsko zaščiteni. Brez izrecnega dovoljenja izvajalcev udeleženci materialov ne smejo kopirati, presnemavati in predvajati v javnosti. 

Člen 9: Končne določbe

V primeru, da je kateri od členov teh pogojev poslovanja neveljaven, veljajo ostali pogoji nespremenjeni v veljavi.

Pogoji poslovanja so veljavni od 1.9.2014.

Več informacij: info@bizinaizi.si